The crew of Apollo 11 on their walk into histo…

The crew of Apollo 11 on their walk into history.